Νομοθεσία: Ζωοανθρωπονόσοι

07/12/2018 | Ζωοανθρωπονόσοι
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την κα ταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)

Υπουργική Απόφαση 260918/14-1-2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» Φ.Ε.Κ. 75/Β/2009  

07/12/2018 | Ζωοανθρωπονόσοι
Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Προεδρικό Διάταγμα 56/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου» Φ.Ε.Κ. 56/Α/2005