Νομοθεσία: Θηροφυλακή

06/12/2018 | Θηροφυλακή
Τροποποίηση κριτηρίων πρόσληψης φυλάκων θήρας

Νόμος 4546/2018 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Φ.Ε.Κ. 101/Α/2018 άρθρο 42

06/12/2018 | Θηροφυλακή
Προανακριτικά καθήκοντα φυλάκων θήρας για παράνομη υλοτομία

  Νόμος 4180/2013 “Aντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”. Φ.Ε.Κ. 182/Α/2013 άρθρο 15