Προφίλ

Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος ιδρύθηκε το 1976 (ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: 640/Β/1976) και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου συνεργαζόμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ είναι μέλος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Η περιοχή αρμοδιότητάς της αποτελείται από τους Νομούς: Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αττικής και Κυκλάδων, ενώ ή έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα.

Περιοχή αρμοδιότητας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας

Σκοπός Ίδρυσης και Λειτουργίας Της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. είναι:

 • Η βελτίωση των συνθηκών της θήρας, η σωστή και ελεγχόμενη θηραματική κάρπωση, βασισμένη στις αρχές της «αειφορίας».
 • Η στενή επαφή και συνεργασία με τους Κρατικούς φορείς, την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την ορθολογική διαχείριση της άγριας πανίδας και την προστασία – γενικότερα – του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η λήψη διαχειριστικών μέτρων όπως προκύπτουν από ερευνητικά προγράμματα όπως η βελτίωση των βιοτόπων, οι αναπληθυσμοί βιοτόπων και ο έλεγχος θηραματικής κάρπωσης.  
 • Η υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στην εξύψωση της αγωγής και της συνείδησης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και του αθλητικού κυνηγετικού πνεύματος.
 • Η συνεχής προσπάθεια για την προστασία της άγριας πανίδας και την πάταξη της λαθροθηρίας.

Έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα τα κάτωθι επιστημονικά / ερευνητικά προγράμματα:

 1. Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο, μέσω ερωτηματολογίου και με τη βοήθεια της ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (PCA), αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών σχετικά με τον τρόπο άσκησης, την οργάνωση και διαχείριση του κυνηγίου, καθώς και την ανάπτυξη των θηραματικών πόρων στην περιοχή αρμοδιότητάς της.
 2. Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Καθηγητή Κ. Τριανταφυλλίδη έχει υλοποιήσει πρόγραμμα γενετικής ταυτοποίησης της ορεινής και της νησιωτικής πέρδικας στην Ελλάδα.
 3. Παράλληλα, με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστο Βλάχο, του ίδιου Πανεπιστημίου, έχει πραγματοποιήσει πρόγραμμα καταγραφής της αρπακτικότητας στους θηραματικούς πληθυσμούς.
 4. Σε συνεργασία με την Καθηγήτρια της Σχολής Δασολογίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κα. Ζωή Κούκουρα έχει εκπονήσει μελέτη που αφορά τη χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου.
 5. Σε συνεργασία με τον Διδάκτορα – Δασολόγο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ν. Μάνιο πραγματοποιήθηκε μελέτη βιολογίας της Ορεινής Πέρδικας στη Στερεά Ελλάδα, με στόχο την πρόταση συγκεκριμένων διαχειριστικών μέτρων ανά τύπο βιοτόπου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Μέρος της μελέτης έχει πραγματοποιηθεί στην περιοχή του δικτύου Natura “Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου”
 6. Πραγματοποίησε έως το 2012 πρόγραμμα καταμέτρησης θηραμάτων (λαγού, πέρδικας και αγριογούρουνου), με άδεια του Υπουργείου Γεωργίας για τη διεξαγωγή μιας διαρκούς και εκτεταμένης έρευνας για την καταγραφή του πληθυσμού των ανωτέρω ειδών. Η καταμέτρηση πραγματοποιούνταν δύο φορές το χρόνο σε όλους τους τύπους βιοτόπων που απαντάται το είδος.
 7. Είναι μέλος του O.M.P.O. διεθνούς επιστημονικού οργανισμού παρακολούθησης των πληθυσμών των αποδημητικών πτηνών. Με αυτόν τον οργανισμό είναι σε διαρκή συνεργασία, κυρίως στον τομέα της μεταφοράς τεχνογνωσίας στους επιστήμονες που απασχολεί, σχετικά με τις μεθόδους καταγραφής και εκτίμησης των αποδημητικών θηραματικών πληθυσμών.
 8. Έχει προβεί στην αγορά και εγκατάσταση 4 βιοακουστικών σταθμών σε μεταναστευτικούς διαδρόμους για την καταμέτρηση των πληθυσμών της τσίχλας, ώστε να αποστέλλονται για ανάλυση στην A.A.C.T. (Ένωση Φίλων Παραδοσιακού Κυνηγιού), με έδρα τις Βρυξέλλες.
 9. Χρηματοδοτεί τμήμα της έρευνας Ελλήνων επιστημόνων του Α.Π.Θ. για το κιρκινέζι (Falco naumanni). Παράλληλα χρηματοδοτεί δράσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση μεγάλου αριθμού τεχνητών φωλιών σε περιοχές που παρουσιάζουν έλλειψη θέσεων φωλεοποίησης για το συγκεκριμένο είδος.  
 10. Έχει πραγματοποιήσει πρόγραμμα ταυτοποίησης των φαινοτύπων του λαγού στην περιφέρεια της αρμοδιότητας της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.
 11. Χρηματοδοτεί πιλοτικά φιλοθηραματικά έργα όπως το εκτροφείο λαγού του Κ.Σ. Αιδηψού – με γεννήτορες καθαρόαιμους – με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες, με λαγούς ανάλογης προέλευσης με αυτούς του προς εμπλουτισμό βιοτόπου.
 12. Κατασκεύασε και λειτουργεί ένα από τα πλέον σύγχρονα εκτροφεία ορεινής πέρδικας που εδράζει στην Εύβοια, του οποίου η δυναμικότητα ξεπερνά τα 10.000 άτομα και σκοπό έχει την τόνωση του πληθυσμού των ορεινών περδίκων στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. όπου ενδιαιτάται το είδος.
 13. Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο στο λαγό αλλά και στα άλλα ενδημικά θηραματικά είδη, έτσι για την νησιωτική και ορεινή πέρδικα έχουν κατασκευαστεί μια σειρά κλωβών προσαρμογής σε επιλεγμένες θέσεις, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των περδίκων και την ορθολογική απελευθέρωση τους στους βιοτόπους, που επιδεικνύονται από την φυσική γεωγραφική εξάπλωση του είδους.
 14. Εξοπλίστηκε και επεκτάθηκε  το εκτροφείο πέρδικας της Σύρου με επαγγελματικές επωαστικές και εκκολαπτικές μηχανές, γεγονός που συνετέλεσε στην αύξηση  της  παραγωγής με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών στην περιφέρεια του Ν. Κυκλάδων με πουλιά ανάλογης προέλευσης.
 15. Έχει προβεί πιλοτικά σε απελευθερώσεις ορεινών περδίκων ελληνικής πειραματικής εκτροφής, σε επιλεγμένους βιοτόπους, πρόγραμμα που εκπονούν οι επιστημονικοί συνεργάτες της Ομοσπονδίας.
 16. Προμηθεύτηκε και τοποθέτησε ειδικούς πομπούς σε ορεινές πέρδικες προερχόμενες από τεχνητή εκτροφή με σκοπό τη Ραδιοπαρακολούθηση τους και την καταγραφή των απειλών τους σε περιοχές του Ν. Ευρυτανίας.
 17. Υλοποίησε πρόγραμμα που αφορούσε τη σύλληψη ατόμων πεδινής πέρδικας και την εγκατάστασή τους σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.
 18. Λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μείωση των κατακρημνισμάτων με αποτέλεσμα τη μείωση της παροχή νερού στα είδη της άγριας πανίδας. Για το λόγω αυτό η Ομοσπονδία έχει οργανώσει και λειτουργεί δίκτυο ομβροδεξαμενών σε ξηροθερμικές περιοχές με σκοπό την κάλυψη των ειδών της άγριας πανίδας σε νερό τους θερινούς κυρίως μήνες.
 19. Χρηματοδότησε την παρουσίαση συνολικά τεσσάρων ελληνικών επιστημονικών εργασιών, για παγκοσμίως απειλούμενο είδος αρπακτικού, σε διεθνή συνέδρια για τα αρπακτικά στην Τσεχία (2000) και τη Βουδαπέστη (2003). Τρεις ακόμη εργασίες παρουσιάστηκαν σε ευρασιατικό συνέδριο για τα αρπακτικά πουλιά στην Ισπανία (2001).
 20. Συμμετείχε με τριάντα εννιά, συνολικά, επιστημονικές εργασίες που εκπονήθηκαν από τους επιστημονικούς συνεργάτες της Ομοσπονδίας στα παγκόσμια συνέδρια των θηραματοβιολόγων που πραγματοποιήθηκαν το 2001, 2003, 2005, 2007,2009,2011 και 2013 στην Κύπρο, Πορτογαλία, Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, Ισπανία και Βέλγιο αντίστοιχα.
 21. Έχει προσλάβει και λειτουργεί 68 Ιδιωτικούς φύλακες θήρας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους 9 Νομούς αρμοδιότητάς της Ομοσπονδίας, παρέχοντάς τους παράλληλα νομική στήριξη.

Ενημέρωση – παιδεία.

 1. Πραγματοποιεί ενημερωτικά σεμινάρια – ημερίδες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία της Άγριας Πανίδας και της βιοποικιλότητας.
 2. Συμμετέχει σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ως θέμα το φυσικό περιβάλλον και τη σημασία της διατήρησης του για τον άνθρωπο.
 3. Έχει συντάξει, εκτυπώσει και διανείμει φυλλάδια με περιβαλλοντικά θέματα όπως η «ανακύκλωση απορριμμάτων» και η «προστασία του δάσους από τις πυρκαγιές».

Φιλοπεριβαντολλογικό – κοινωνικό έργο

 1. Συμμετέχει στην πυρόσβεση και την πυρασφάλεια οργανωμένα με το σώμα της Θηροφυλακής και με εκατοντάδες εθελοντές, σε συνεργασία με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
 2. Συμμετέχει σε εκτεταμένες αναδασώσεις.
 3. Συμμετέχει σε αιμοδοσίες με σκοπό την βοήθεια των συνανθρώπων μας

Η Κυνηγετική Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος απασχολεί συνολικά 77 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων:

5 άτομα ως επιστημονικούς συνεργάτες

3 άτομα οικονομικό-διοικητικό προσωπικό

1 άτομο πλαισιώνει το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας

68 φύλακες θήρας, ενώ διαθέτει 490 εθελοντές.

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ