Νομοθεσία: Κυνηγετικά Όπλα

30/11/2018 | Κυνηγετικά Όπλα
Νόμος σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

Νόμος 3944/2011 Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 67/Α/2011  

30/11/2018 | Κυνηγετικά Όπλα
Δεκαετής ισχύς βεβαιώσεων άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ)

Υπουργική Απόφαση 3009/2/23−λδ’/16-5-2011 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων. Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3009/2/23−α’ από 31−8−1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β− 696). Φ.Ε.Κ. 1212/Β/2011