Δράσεις: Μελέτες

31/01/2020 | Μελέτες
Πληθυσμιακή πυκνότητα και πληθυσμιακές τάσεις της Πετροπέρδικας (Alectoris graeca graeca) στην κεντρική Ελλάδα

Η πετροπέρδικα είναι ένα εμβληματικό είδος της ελληνικής πτηνοπανίδας και ένα από τα πιο σημαντικά θηρεύσιμα είδη της χώρας. Στην παρούσα μελέτη, η οποία συνδύασε μακροπρόθεσμες επιτόπιες (in—situ) καταμετρήσεις με τη χρήση της εξ’ αποστάσεως δειγματοληψίας με γραμμικές διαδρομές στην Κεντρική Ελλάδα (line transect distance sampling), απέδειξε ότι ο πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα είναι […]

09/12/2018 | Μελέτες
Elements of ecology of the Grey Partridge at Grammos Mountain in Greece

Τα στοιχεία της οικολογίας της πεδινής πέρδικας, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού και η θνησιμότητα, μελετήθηκαν σε ένα ασυνήθιστο για αυτήν βιότοπο, το βουνό Grammos, κατά την περίοδο 1999-2000. Ο πληθυσμός πέρδικας στην περιοχή μελέτης βρίσκεται σε υποαλπικές και αλπικές ζώνες, σε υψόμετρο από 1200 μ. έως 2200 μ. Εκτιμήσαμε τον προαναπαραγωγικό πληθυσμό της σε […]