Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρίτου

Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας μέσω του δικτυακού τόπου της dkose.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/τριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της dkose.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Να σημειωθεί ότι η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, ιδιοκτήτης της dkose.gr, δε συλλέγει κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη/τριας του δικτυακού τόπου κατά την περιήγησή τους σε αυτόν.

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις προσωποποιημένες υπηρεσίες του dkose.gr συμφωνούν να:

1.       Παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/ υπηρεσίες του και

2.       Διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται τα αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το dkose.gr και οι εργαζόμενοι στην Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών/τριών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο dkose.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εκτός των αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του dkose.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικών όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του dkose.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τους ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντίγραφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από το dkose.gr, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι επισκέπτες/τριες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιοδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του dkose.gr

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το dkose.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του dkose.gr στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του dkose.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το dkose.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το dkose.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (website) ή εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/τριών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες και σε καμία περίπτωση το dkose.gr.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο dkose.gr προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες του αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δε δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Οι επισκέπτες/τριες του dkose.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Το dkose.gr και οι εργαζόμενοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιοδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες στις υπηρεσίες του.

Το dkose.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Το dkose.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπον (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψή τους, οι επισκέπτες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το dkose.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η πρόσβαση τις σελίδες του dkose.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του dkose.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του dkose.gr και των επισκεπτών/τριών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του dkose.gr και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το dkose.gr. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του dkose.gr. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Το dkose.gr είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:

1.      Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του dkose.gr ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα του dkose.gr καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης

Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies, ώστε να δοκιμάζουμε διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά για την ιστοσελίδα μας

2.      Για λόγους marketing ώστε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας, το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με το dkose.gr σε άλλους ιστότοπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη στο dkose.gr.

3.      Δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων (banners)

Τα διαφημιστικά cookies βοηθούν στην επιλογή διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Βοηθούν επίσης, ώστε να μην επιτρέπουν στις ίδιες διαφημίσεις να ξαναπροβάλλονται σε εσάς συνεχώς.

4.      Cookies κοινωνικής δικτύωσης.

Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δίνουν την δυνατότητα να μοιράζετε ο χρήστης να μπορεί να μοιράζετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του dkose.gr με τους φίλους του μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε ο χρήστης να μοιράζετε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/στρια επιθυμεί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκλείσει ή να ελαχιστοποιήσειτην χρήση των cookies στην συσκευή του. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή του. Σε περίπτωση που ο χρήστης/στρια επιθυμεί μπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο : http://www.allaboutcookies.org για περισσότερες πληροφορίες γενικά σχετικά με την χρήση των cookies. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αν ο χρήστης/στρια επιλέξει την απόρριψη χρήσης cookies, ενδέχεται ορισμένες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας να μην λειτουργούν σωστά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας δεν συλλέγει κάποιο προσωπικό δεδομένο με την απλή περιήγηση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της. Τα όποια δεδομένα συλλέγονται στις περιπτώσεις της αποστολής ενημερωτικών επιστολών (emails) καθώς και διαφόρων διαδικτυακών ερευνών (ψηφοφορίες), γίνονται με την συναίνεση του χρήστη/στριας και τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας μέσω ισχυρής κρυπτογράφησης καθώς και άλλων μεθόδων όπως (εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης ) για την διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του dkose.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Επίσης τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 216/679. Σε κάθε περίπτωση το dkose.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων μας, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.