Ελένη Δεδουσοπούλου
Γράφημα 2. Χάρτης της Στερεάς Ελλάδας στον οποίο υποδεικνύεται το συνολικό τυπικό ενδιαίτημα της πετροπέρδικας. Από το συνολικό τυπικό ενδιαίτημα του είδους, οι κυνηγετικές περιοχές απεικονίζονται με μαύρο χρώμα και τα καταφύγια άγριας ζωής με γκρίζο.