Μέτρα Διαχείρισης Άγριας Ορνιθοπανίδας, όπως αυτή ισχύει

(Κοινή Υπουργική Απόφαση 414985/1985 – Φ.Ε.Κ. Κ.Υ.Α. του 1985, όπως αυτή ισχύει)