Προεδρικό Διάταγμα 56/2005 “Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου”

Φ.Ε.Κ. 56/Α/2005

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ