Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει, ενισχύει και προωθεί το ρόλο των κυνηγών στη διαχείριση του Περιβάλλοντος

Ο ρόλος και το έργο όλων των βαθµίδων των Κυνηγετικών Οργανώσεων στοχεύουν στην υλοποίηση των κοινών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχων τους:

  • Προστασία και Ανάπτυξη του Θηραµατικούπλούτου της χώρας
  • Προώθηση Αειφόρου κυνηγιού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σύµφωνα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι κυνηγοί είµαστε οι πρώτοι που εδώ και 95 χρόνια νοιαζόμαστε για το Περιβάλλον

O κυνηγετικός κόσµος αποτέλεσε την κοινωνική ομάδα, που πρώτη πίεσε και επέτυχε να θεσπισθούν οι πρώτες προστατευτικές διατάξεις της νεότερης Ελλάδας για την άγρια πανίδα. Αυτό ισχύει από τη δεκαετία του 1920, µε επιχειρήματα προς προστασία της άγριας ζωής.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κράτους, γι’ αυτό οι Κυνηγετικές Οργανώσεις ως φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, τίθενται υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχο των Κρατικών Υπηρεσιών.

H Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος σήμερα εκπροσωπεί τους 200.000 κυνηγούς όλης της χώρας.

Ισχύον Νομικό Πλαίσιο: Κυνηγετική δραστηριότητα

Πλήθος διατάξεων δημιουργούν αυστηρό θεσµικό πλέγµα για το κυνήγι

Η διεξαγωγή της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθορίζεται και ελέγχεται από αυστηρό νοµικό πλαίσιο, το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ρυθμίζει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το κυνήγι.

Με ετήσια Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα της κυνηγετικής δραστηριότητας βασιζόμενη στις Οδηγίες της Ε.Ε. και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα βιολογικά δεδομένα των ειδών  προκειμένου να εξασφαλίζεται η αειφορία του κυνηγίου.

Η Ελλάδα είναι η ΜΟΝΗ χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει καταδικαστεί ΠΟΤΕ για θέματα που αφορούν τη θήρα, αφού στη συνέχεια της μοναδικής προσφυγής που έγινε εναντίον µας για το κυνήγι, η σχετική δίκη καταργήθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου μετά από αιτιολογημένη απάντηση της χώρας µας.

Κυνηγετική δραστηριότητα: Περιορισµοί στον χρόνο, τον χώρο, τα μέσα θήρας και τα είδη

Η νομοθεσία που αφορά το κυνήγι  στη χώρα μας εντάσσεται στις αυστηρότερες της Ευρώπης και ασκείται κάτω από πλήθος περιορισμών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους περιορισμούς δεν επεβλήθησαν στη χώρα μας με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ισχύουν από πάντα!!!

  • Περιορισμένη κυνηγετική περίοδος
  • Ελάχιστος ο αριθμός των θηρευομένων ειδών

Στη χώρα μας ισχύει μεγάλος περιορισμός σε θηρεύσιμα είδη, καθώς επίσης και ημερήσιο όριο κάρπωσης κάτι που δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα.

Απαγορεύεται πλήρως η εμπορία των θηραμάτων. Η Ελλάδα είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ χώρα στην οποία συμβαίνει κάτι τέτοιο.

  • Απαγορεύεται η χρήση κάθε μέσου προσέλκυσης και παγίδευσης θηραμάτων (ομοιώματα, ηχομιμητικές συσκευές, βοηθήματα σκόπευσης, συσκευές επικοινωνίας και παγίδες),
  • Απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων χερσαίων και πλωτών μέσων για τη θήρα.

 Στη χώρα μας ισχύει υπερβολικά μεγάλος αριθμός εδαφικών περιορισμών, πέρα των αναγκαίων. Συγκεκριμένα:

  • Απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι σε ένα εκτεταμένο δίκτυο προστασίας συνολικής έκτασης περίπου 25% της Επικράτειας, το οποίο χωροκατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την ελληνική επικράτεια,
  • Απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι σε πολύ μεγάλες εκτάσεις – ζώνες στις οποίες περιλαμβάνονται περιοχές εξαιρετικής οικολογικής σημασίας (Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση)
  • Επίσης το κυνήγι απαγορεύεται σε ένα τεράστιο δίκτυο περιοχών χαρακτηρισμένων ως καταφυγίων θηραμάτων και τέλος σε 11 Υγροβιότοπους της συνθήκης Ramsar.

Απαγορεύσεις και ρυθμίσεις θήρας στην Ελληνική επικράτεια

—-ΦΩΤΟ

 

Κυνηγετική δραστηριότητα: Αποτέλεσµα

 Όλα τα είδη των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, είναι σε αφθονία, έχουν εύρωστους πληθυσμούς και η κατάσταση τους μελετάται συνεχώς.