Ελένη Δεδουσοπούλου
Περιοχή αρμοδιότητας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας