Νόμος 4546/2018 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για
το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

Φ.Ε.Κ. 101/Α/2018

άρθρο 42

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ