Νόμος 4180/2013 “Aντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”.

Φ.Ε.Κ. 182/Α/2013

άρθρο 15

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ