Πληθυσμιακή πυκνότητα και πληθυσμιακές τάσεις για την πετροπέρδικα στην κεντρική Ελλάδα
Η πετροπέρδικα είναι ένα εμβληματικό είδος της ελληνικής πτηνοπανίδας και ένα από τα πιο σημαντικά θηρεύσιμα είδη της χώρας. Η παρούσα μελέτη απέδειξε ότι ο πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στο σύνολο της γεωγραφικής κατανομής του στην Ευρώπη.

Η πετροπέρδικα είναι ένα εμβληματικό είδος της ελληνικής πτηνοπανίδας και ένα από τα πιο σημαντικά θηρεύσιμα είδη της χώρας. Στην παρούσα μελέτη, η οποία συνδύασε μακροπρόθεσμες επιτόπιες (in—situ) καταμετρήσεις με τη χρήση της εξ’ αποστάσεως δειγματοληψίας με γραμμικές διαδρομές στην Κεντρική Ελλάδα (line transect distance sampling), απέδειξε ότι ο πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στο σύνολο της γεωγραφικής κατανομής του στην Ευρώπη, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες αντιλήψεις. Οι πληθυσμιακές τάσεις μεταξύ ετών υποδεικνύουν ένα σταθερό πληθυσμό πετροπέρδικας τόσο εντός κυνηγετικών περιοχών όσο και εντός καταφυγίων, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το είδος
παρουσίασε στατιστικά σημαντικά υψηλότερες πυκνότητες σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 1.000m, το πιο πιθανό εξ’ αιτίας της επίδρασης της αρπακτικότητας στις χαμηλότερες περιοχές. Η ομοιότητα της πληθυσμιακής δομής της πετροπέρδικας μεταξύ καταφυγίων άγριας ζωής και κυνηγετικών περιοχών σε συνδυασμό με τη σταθερή πληθυσμιακή της τάση αποδεικνύουν ότι η κάρπωση του είδους στην Ελλάδα είναι αειφορική.

(συνέχεια ανάγνωσης Πληθυσμιακή πυκνότητα και πλ. τάσεις της Πετροπέρδικας στην Στερεά Ελλάδα )

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος για την υλοποίηση καταμετρήσεων στην ύπαιθρο. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για την παροχή δεδομένων κάρπωσης. Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος.