Οι διατροφικές συνήθειες της αλεπούς και του πετροκούναβου μελετήθηκαν στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας κατά την περίοδο 2003 – 2005. Το περιεχόμενο των στομαχιών από 219 αλεπούδες και 106 πετροκούναβα χαρακτηρίστηκε βάση της προέλευσής του, σε έξι διακριτές κατηγορίες (θηλαστικά, πουλιά, φυτά, αρθρόποδα, ερπετά- αμφίβια και άλλα). Τα δείγματα συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές όπου ασκείται και δεν ασκείται η θήρα και κατηγοριοποιήθηκαν βάση εποχής και τύπου οικοτόπου (θάμνοι, αγροί, δρυοδάση). Τα υπό μελέτη σαρκοφάγα τρέφονται με πουλιά και ερπετά – αμφίβια σε μικρές ποσότητες, σε ένα ποσοστό μικρότερο του 11% της διατροφής τους ανεξαρτήτως εποχής. Τα τεχνικά αντικείμενα ήταν πιο κοινά στα δείγματα από την αλεπού από ό,τι στο πετροκούναβο. Η στατιστική ανάλυση που εφαρμόστηκε έδειξε ότι η μεταβλητή της «εποχής» ήταν ο καλύτερος παράγοντας πρόβλεψης της «διατροφικής ομάδας», ενώ οι διατροφικές συνήθειες δεν ήταν στατιστικά σημαντικές όσον αφορά το «έτος», τον «οικότοπο» και την «άσκηση θήρας».

2010Analysesoffoodhabitsusingatree-fittingmodel