Ελένη Δεδουσοπούλου
Γράφημα 1. Χάρτης της Ελλάδας στον οποίο υποδεικνύεται η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας όπου υλοποιήθηκε η μελέτη.