Ελένη Δεδουσοπούλου
Πίνακας 2. Αποτελέσματα του μοντέλου τριών παραγόντων Ανάλυσης Διακύμανσης των Τιμών σε ότι αφορά την πληθυσμιακή πυκνότητα της πετροπέρδικας στη Στερεά Ελλάδα από το 2005 έως το 2011. Ο πρώτος παράγοντας του μοντέλου είναι το έτος, ο δεύτερος παράγοντας είναι η εποχή και ο τρίτος παράγοντας είναι η περιοχή. Df: Βαθμοί Ελευθερίας