Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Παρνασσίδας

Υπουργική απόφαση 172632/1351/7-9-2018 περί τροποποίησης των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής της Παρνασσίδας

Φ.Ε.Κ. 3991/Β/2018