Υπ’ αριθμ. 125188/246/22-1-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την “Εμπορεία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας”

Φ.Ε.Κ. 285/Β/2013