Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)

Υπουργική απόφαση 170195/758/26-11-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Φ.Ε.Κ. 5351/Β/2018