Παράταση της απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσα» Λευκάδας

Παρατείνεται η ισχύς, για πέντε (5) ακόμη χρόνια της αριθμ. 1525/20−7−94 (ΦΕΚ 600/Β/1994) απόφαση
του Νομάρχη Λευκάδας για την απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή της «Γύρας» και
«Λιμνοθάλασσας» από 1−8−2014 έως 31−7−2019 και στα όρια που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Φ.Ε.Κ. 1380/Β/2014